להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

הרצה/ביצוע בפועל של התכנית הספציפית למול קבוצת תלמידים/משתלמים.

תוצר היחידה

תוצר היחידה

התנסות בלתי אמצעית בהפעלה בפועל של העקרונות והמתודולוגיה הפדגוגית שרכשו עד כה.

המטלה

המטלה

המשתלמים יפעילו מהלכי למידה בסביבת סוגיא למול תלמידים/משתלמים.