להתחברות

מטלות ההשתלמות

מטרות היחידה

מטרות היחידה

שדרוג והשלמות התשתית להפעלה בעזרת משוב עמיתים.

תוצר היחידה

תוצר היחידה

למידה כיצד לבצע משוב עמיתים וכיצד להיעזר במשוב זה להשבחת התכנון שלהם. האפשרות לקבל משוב עמיתים מובנה ופרטני אפשרי ויעיל יותר בכתיבה מקוונת.

המטלה

המטלה

א. המשתלמים יגיבו כל אחד למשתמש אחד לפחות.
ב. בעקבות המשוב ישדרגו המשתלמים את התשתית של עמוד הסוגיא וישלימו אותה לקראת הפעלה.